Page 160 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
L -11- E.Š.A.
LONZA
- dio mesa, pozicija od
košeta
do
bubriga
kod
janjetine, kod teletine to je
mulam
)
LOPAR
- drvena ravna kružna lopata pomoću koje se
meće kruh u krušnu peć
LOPIŽA
- lonac od pečene gline za kuhanje i serviranje
LOŠĆURA
- vrsta velike morske školjke, mekušac iz
razreda školjkaša (Pinna nobilis), boja izvana
smeđe crvena, iznutra topla crvena, obitava na
pjeskovitim terenima priobalnih područja na
dubinama od 2 do 30 metara, prednjim
šiljatim dijelom zakopana u sediment, ljušture
htapave i tanke, lako lomljive, ponekad stvara
male bisere nepravilnih oblika, često u njoj
živi mali rak čuvarkuća, najveći školjkaš
Mediterana, tražena je kao ukras i suvenir,
duž. do 100 cm, tež. do 2,5 kg, srednja lovna
oko 30 dkg, zaštićena Zakonon o zaštiti
prirode, strogo zabranjeno sakupljanje, izlov i
trgovina, ljuštura, lostura, loštura, lastura,
lostira, loštira, jastura, rastura, rošćura,
glostura, glastura, zlostura, stura, štora,
šklatura, palastura, palostura, pajustura, vela
datula,
periska
LOŠO
- loše
LOT
- zgoditak, igra na sreću
LOTARIJA
- lutrija
LOVA
- novac
LOVIŽA
- lupežica, kradljivica, lopovica
LOZA
- vinova loza (Vitis vinifera)
LOZA
- rakija dobivena pečenjem grožđa, lozovača
LOZA
- navojnica (obično na presama)
LOZJE
- osušeno granje vinove loze