Page 177 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -14- E.Š.A.
Maius, Junius, Qiuntilis (5.), Sextilis (6.),
September (7.), October (8), November (9),
December (10). Kasnije je Quintilis postao
Julius a Sextilis Augustus. Takvoj defektnoj
godini nedostajalo je 60 dana (u doba najveće
zime dva su mjeseca”mrtva”). Tek naknadno
su mu dodani Januarius i Februarius kao prvi
i drugi. Zanimljivo je da se u Splitu koriste baš
ti prvotni romanski nazivi (prvih 10) uz dva
hrvatska. Stari Hrvati (Slaveni) računali su
vrijeme prema solarnim (prema godišnjim
dobima, od ljeta do ljeta, a ljeto=godina) i
lunarnim pravilima (prema mjesečevim
mjenama, a godina se sastoji od
mjeseci!
).
Godinu od 12 mjeseci Hrvati su prihvatili
zajedno sa kršćanstvom, te preuzeli i nazive
latinsko-bizantskog porijekla. Vremenom su u
ruralnim predjelima imena mjeseca rimskog
kalendara mijenjali prema vrsti radova u
polju. Naši ljudi su praktični pa najčešće
mjesece iza
sičnja, vejače
i
marča
nazivaju
rednim brojem u godini (
krajen devetoga,
sredinon osmega
..) ili ih veziju uz vjerske
datume (
poza Vele Gospe
...).
MISEČINA
- mjesečina
MISEČAR
- mjesečar
MISIT
- mijesiti
MISTO
- umjesto
MISTO
- mjesto
- tipični dalmatinski priobalni naziv za
naselje, malo po broju kuća i stanovnika ali sa