Page 228 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
P -18- E.Š.A.
PIPE
- vojničke cipele
PIPITA
-
sitni kvadratični uzorak tkanja tkanine
(obično crno-bijelo), karirano
PIPITA
- vrsta bolesti kokoša
PIPLICA
- mlada kokoš, kokica
PIPLICA
- djevojka, mlada žena koja upravo sazrijeva
PIR
- svadba, gozba povodom vjenčanja
PIRJA
- lijevak
PIRJA
- ciklon,
pijavica, šijunada
PIRULA
- pilula, tableta
PIRKA
- sitna morska riba iz roda vučica - serranidae
(Serranus scriba L.), boja rumeno smeđa sa
prijelazima u ljubičasto ili modro, ima smeđe
uspravne široke pruge, duž. do 28 cm, tež.30
dkg, srednja lovna oko 4 dkg, meso
ukusno,pirak, vuk, špijun, burača
PISMA, PISMICA
- pjesma, pjesmica
PISMARICA
- pjesmarica, zbirka pjesama
PISNIK
- pjesnik
PISTURA
- jedan predio Splita (sjeverno do starog dijela
grada)
PIŠARJOLA
- pisoar
PIŠAT
- mokriti
PIŠĆAVICA
- zviždaljka, pištaljka od trstike
PIŠMOL
- vrsta morske ribe (Gadus capelanus), boja
sivisrebrena, duž. do 32 cm, tež. do 30 dkg,
srednja lovna oko 3 dkg, meso ukusno ali ne
osobito traženo jer je lako pokvarljiva, golica,
pišmolj,
ugotica
PIŠKA
- ženski spolni organ