Page 179 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
M -16- E.Š.A.
-
bučarda
- kamenoklesarski čekić kvadratnog
presjeka (49x49mm), sa jedne strane sitnije
(12x12 zubiju) sa druge krupnije(7x7 zubiju)
nazubljen (obrada kamena
na bućardu
)
-martelina
- kamenoklesarski nazupčani čekić,
zubača, zubatka, sa obe strane su nazupčane
oštrice za obradu kamena (jedna strana 13 a
druga 20 zubiju), čekić za otucivanje rđe sa
brodova
-piket -
kamenoklesarski čekić dužine 285 mm
sa obe udrane strane kovan u točkasti vrh-
puntu
-špuntarjola
- kamenoklesarski čekić sa obe
udarne strane nazubljen (po 7 zubiju)
MLIČ
- mliječni sok biljke, sjemenac kod ribe
MLIKO
- mlijeko
MLIKARA
- mljekarnica
MLIKARICA
- mljekarica, žena koja prodaje mlijeko
MLIT
- mljeti
MLOGO
- mnogo
MOBILJA
- pokućstvo, namještaj, pokretna oprema
prostorije
MO ĆA
- (
ajdemo ća
) hajdemo, idemo
MOĆIRA
- suhozidna gomila koja obilježava granice
posjeda terena
MODAR
- plav; - pun modrica
MODIJUNI
- karakterističan arhitektonski motiv pučkog
graditeljstva primorske i otočke Dalmacije,
zubi
, najčešće parne kamene konzolice - pod
prozorom starih kamenih kuća, za postavu
daske za sušenje smokava - nad prozorom, sa
rupom, za postavu tende kao zaštita od sunca