Page 355 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
V-7- E.Š.A.
VITRIT
- vjetriti, provjetravati
VITRIT
- hlapiti
VIŽA VI
- prekoputa
VIŽBAT
- vježbati
VIŽITA
- posjeta, lječnički pregled
VIŽITA(VA)T
- pregleda(va)ti, tražiti, preturati, prevrtati,
bižingavat
VIŽJAST
- okretan, spretan
VLAJ, VLAJINA
- općenito u svim krajevima prezrivi naziv
(
Vlaji
,
Vlasi
) za primitivnog, sirovog, lukavog
i agresivnog došljaka od kojeg prijeti opasnost
nastanjivanja i preuzimanja dobara, u
Dalmaciji nekad naziv za kršne i ponosne
ljude koji nisu živili u gradovima, kasnije
pogrdni naziv za stanovnika kontinentalnog
dijela Dalmacije, iz Zagore “odakle se ne vidi
more”
VLAJKO
- mali
Vlaj
VLAJO
- pogrdni naziv za primitivca,
Vlaj
VLAKA
- terasica, ravniji dio u krškom terenu ograđen
suhozidom od gornjeg i donjeg terena
VLASI
- kosa
VLASUJA
- perika, vlasulja
VLASUJA
- vrsta morske životinje, vlasulja (anemonia
sulcata)
VLAŠĆARIJA
- pogrdni skupni naziv za osobe iz Zagore
VLAŠKA
- pogrdni naziv za Dalmatinsku Zagoru
VLAŠKI
- naziv za govor ljudi iz Zagore - neke
karakteristične riječi su:
aiii..., dakuće,
dolika, dolikarce, gorika, gorikarce, k'liko?
nu, njizi, ovizi, ovizin, šta udi, valit,