Page 47 - Rječnik

Basic HTML Version

spli’ska rič
C -3- E.Š.A.
CILCAT
- cijeli, potpun
CIMA
- konop sa broda za privez
(cima od prove,
cima od krme
), priveza
CIMAT
- potezati na mahove, trzati
CIMATOR
-
suknar, onaj koji postriguje sukno
CIMENAT, CIMENT
- cement
CIMENTANO
- spojeno cementnom žbukom, čvrsto spojeno
CIMENAVAT
- zidati cementnom žbukom, općenito
zidati (zidove od kamena ili opeke) ili žbukati
CIMINIJERA
- brodski dimnjak
CIMPIROT
- klatno u zvonu, bat zvona
- brbljavac
CIMPIRITA
- brbljava žena
CINA
- cijena
CINE
- cijene
- jeftino
CINIJE
- jeftinije
CINKVANTIN
- kukuruz sitnog zrnja
CINKVINA
- dobitak na igri
tombuli
(izvučenih pet
brojeva u istom redu)
CIPAC
- cjevanica, potkoljenica
CIPADUR
- naziv za igrača u nogometu koji igra
“grubo”- udara protivnike po nogama
CIPAL
- vrst bijele morske ribe iz roda skočaca -
mugilidae; mugil cephalus-
cipal o’ porta,
bataš
,
babaš, skočac, boja tamno siva sa
prijelazom prema dolje u blijedosrebrenastu,
duž. do 75cm, tež. do 1kg, srednja lovna do 30
dkg ; mugil capito
-
balavac
, cifal; mugil
labeo -
plutaš
, pešnjac, bili cipal (oko 25 dkg i
25 cm); mugil chelo -
putnik
, crnac; mugil
saliens - skočac, saltarin, oširac; mugil